lloretbus utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes

Més informació

Condicions generals i política de privadesa

Barcelona Bus, S.L.. (d'ara endavant, "LloretBus"), amb domicili a la Plaça de Tetuan, 30, entl. 1a, amb CIF B08405268, representada per Francisco Sagalés Sala, amb NIF 37.607.156-V, posa a disposició en el seu lloc web www.lloretbus.cat (i en les seves subpàgines i dominis relacionats) determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l'ús de la pàgina web de LloretBus per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals es mostren a l'USUARI al lloc web www.lloretbus.cat, en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet. L'USUARI no podrà introduir les seves dades de manera efectiva en cap cas sense que s'hagi produït la lectura d'aquestes pàgines i hagi donat el seu correcte consentiment. En alguns formularis es demanarà consentiment explícit d'acceptació d'aquestes condicions.

L'accés al web de LloretBus implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma haber comprès íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que ofereix per realitzar activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals:

PRIMERA.- El lloc web de LloretBus ha estat realitzat amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre les activitats de LloretBus, poder contactar amb l'empresa per sol·licitar informació addicional i oferir la possibilitat d'adquirir els productes que s'ofereixen, la venda dels quals es regirà per les condicions generals de contractació específiques per a cada cas.

SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
2.1.- La utilització del web de LloretBus no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d'articles existents a www.lloretbus.cat, on caldrà que es registri omplint un formulari bàsic. Aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús d'aquesta web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l'USUARI es compromet a fer-ne un bon ús. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, els drets o els interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament LloretBus prohibeix els següents actes:
2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del lloc web per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de LloretBus o a tercers.
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de manera encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
2.2.- LloretBus podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (vegeu clàusula cinquena).

TERCERA.- CONTINGUTS
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
3.1.- LloretBus, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que LloretBus únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.
3.2.- Tercers aliens a LloretBus, ja sigui mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o presents a través d'hiperenllaços o links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels quals no és titular LloretBus. LloretBus en cap cas no serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de LloretBus no en realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició dins l'esmentat lloc web.
3.3.- LloretBus es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents dins el seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-
4.1. LloretBus en cap cas no serà responsable de:
4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, l'esborrat o les transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius
4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
4.2.- LloretBus es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, LloretBus notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències, i hi col·laborarà, en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA
LloretBus és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de LloretBus, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de LloretBus. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de LloretBus —els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web— es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentants elements protegits excepte consentiment exprés de LloretBus

SEXTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, i l'USUARI renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA.- 
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. LloretBus podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests drets i facultats, excepte reconeixement exprés per part de LloretBus

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL* (LOPD)
De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), LloretBus informa que les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer titularitat de l'Empresa Sagalés, S. a., amb la finalitat de permetre la correcta execució dels serveis que l'usuari desitgi contractar i per tal que LloretBus, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
Si no desitgeu que LloretBus, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, marqueu amb una "X" la casella corresponent del formulari.
LloretBus garanteix a totes les persones interessades les dades de les quals siguin objecte de tractament conforme a allò esmentat anteriorment que ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i que, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.
Les persones interessades podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Poden exercir aquests drets* dirigint-se, a aquest efecte, a LloretBus, mitjançant un escrit dirigit a l'atenció del responsable de Protecció de Dades a Sagalés, Apartat de Correus 31, 08100 de Mollet del Vallès, o ben remetent un correu electrònic a l'adreça següent: lopd@sagales.com.
L'usuari pot accedir a les seves dades i requerir, en qualsevol moment, una còpia de les que estiguin en possessió de LloretBus, per fer-ne una revisió, modificació o actualització. L'usuari certifica que la informació que consigna al formulari de registre és certa i completa. Així mateix, l'usuari accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada aquesta informació.