Drets i deures

DRETS:

 • Ser transportats de l'origen a la destinació especificat en el seu títol de transport degudament validat.
 • Rebre un tracte correcte per part del personal de l'Empresa
 • Sol·licitar i obtenir en tots els cotxes ia les taquilles establertes el llibre de reclamacions
 • Rebre contestació de l'empresa en un termini d'un mes a les reclamacions que formulin
 • Que l'estat dels vehicles sigui l'adequat perquè la seva utilització es realitzi en condicions de comoditat, higiene i seguretat
 • Estar emparats per les assegurances obligatòries que corresponguin a aquest tipus de transport.
 • Obtenir el reintegrament de l'import del viatge en cas de suspensió del servei per causes imputables exclusivament a l'empresa.
 • Portar objectes o embalums de mà, sempre que no suposin molèsties o perill per a altres viatgers.
 • Les persones amb mobilitat reduïda, podran baixar dels vehicles per la porta destinada a l'accés de viatgers.
 • En el cas d'adquisició de bitllet a bord de l'autobús, el viatger haurà de fer front al seu pagament amb l'import exacte del preu marcat, però, l'empresa ha d'adoptar les mesures necessàries perquè el seu personal pugui realitzar canvi de moneda sempre que la quantitat oferta com a pagament per l'usuari sigui com a màxim de 20 euros.
 • Transportar gratuïtament una bicicleta o un patinet per persona. Si no van plegats, cal que vagin dins de la bodega del bus, i si van plegats, poden anar dins del bus, sempre i quan aquest admeti passatgers dempeus i que les dimensions del patinet o bicicleta un cop plegada no superin els 100 x 60 x 25 cm. El/la xòfer pot limitar l'accés de les bicicletes o patinets, si pel seu estat de neteja i conservació es considera que pot produir danys o malmetre la resta d’equipatges o vehicle.

OBLIGACIONS:

 • Portar títol de transport vàlid des de l'inici del seu viatge, fins que baixi de l'autobús. Aquest títol ha de ser sotmès a control d'entrada. S'exceptua d'aquesta obligació als menors de 5 anys que no ocupin seient.
 • Els viatgers que no tinguin títol de transport vàlid, estaran obligats a abonar en concepte de recàrrec extraordinari pel servei utilitzat o que es pretengués utilitzar, un import igual al resultat de multiplicar per vint el preu d'un bitllet senzill, llevat que aquest import resulti inferior a 15 euros, i en aquest cas abonés aquesta quantitat.
 • Seguir les indicacions dels empleats de les empreses en aquells temes relacionats amb el servei i les seves incidències.
 • Respectar el que disposen els cartells o recomanacions col·locats a la vista dels viatgers en instal·lacions i vehicles, així com abstenir-se de realitzar qualsevol comportament que suposi una molèstia per als altres viatgers o empleats de l'empresa.
 • En cas que es produeixin discrepàncies entre els viatgers per qüestions relatives al servei (obertura i tancament de les finestres, funcionament o no de dispositius d'aire condicionat, etc.), acceptar que prevalgui l'opinió majoritària dels ocupants del vehicle o, si defecte la del conductor.
 • El passatger serà l'únic responsable dels embalums de mà que porti i, en conseqüència, responsable dels danys que aquests puguin patir mentre es trobin a bord del vehicle. A tals efectes, s'entendrà per embalums de mà l'equipatge, motxilles, bosses, mòbils, tauletes, portàtils, MP3, i altres objectes que el passatger porti dins de l'autobús. L'empresa de transport no es fa responsable de la deterioració d'aquests elements durant el viatge, així com tampoc de la seva pèrdua o desaparició.
 • Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l’empresa operadora.

RETIRADA DELS TÍTOLS DE TRANSPORT: En els supòsits d'utilització incorrecta o fraudulenta dels títols o caducitat dels mateixos, els empleats de l'empresa procediran a la retirada d'aquests títols, que s'acompanyaran a la corresponent denúncia.

PROHIBICIONS:

 • Portar nens en cotxets i / o aquests sense plegar.
 • Fumar, consumir drogues tòxiques, estupefaents o begudes alcohòliques dins dels vehicles.
 • Menjar i beure en els vehicles.
 • Distribuir pasquins, fullets i qualsevol classe de propaganda o publicitat
 • Practicar la mendicitat.
 • Viatjar amb animals fora de contenidors adequats, llevat gossos guies en cas d'invidents.
 • Parlar amb el conductor mentre el vehicle estigui en marxa, excepte per raons de necessitat relacionats amb el servei.
 • Portar embalums que suposin molèstia o perill per als viatgers, que superin en grandària a una persona, com ara bicicletes sense desmuntar.
 • Realitzar actes que impliquin perill per a la seva integritat física o dels altres passatgers o empleats de l'empresa, així com els comportaments que suposin una molèstia greu per als mateixos.
 • Causar danys als vehicles o instal·lacions fixes.

INFRACCIONS: Constitueixen infraccions totes les conductes que suposin incompliment de les obligacions o transgressió de les prohibicions establertes en aquest Reglament i seran sancionades per l'empresa d'acord amb la normativa de transport.